ေမတို႔ကမၻာကို ၂၀၁၅၊အာက္တိုဘာလ၊ ၁၅ရက္ေန႕တြင္ ကမၻာ့ကုလသမဂၢဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအစီအစဥ္ (ယူအန္ဒီပီ)၏ ကူညီပံ့ပိုးမႈျဖင့္ စတင္ဖြဲ႕ စည္းခဲ့သည္။ ေမတို႔ကမၻာမွေဒသတြင္းနွင့္ နိုင္ငံအဆင့္မူ၀ါဒ ခ်မွတ္ေရးတြင္ ေက်းလက္အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏အသံမ်ား ပါဝင္နိုင္ေရးအတြက္လည္း လမ္းေၾကာင္းတစ္ခု ဖန္တီးေပးနိုင္ခဲ့သည္။ ထို႕ အျပင္ ေမတို႔ကမၻာ အေနျဖင့္ေက်းလက္အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ အခန္းက႑၊ေခါင္းေဆာင္မႈစြမ္းရည္၊ေရရွည္ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရးနွင့္ က်ားမ တန္းတူအခြင့္အေရးမ်ားအတြက္ေက်းလက္အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ပါဝင္မႈမ်ားတြင္လည္း တံု႕ ျပန္ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိသည္။

ေမတို႔ကမၻာအဖြဲ႕ ဝင္မ်ားကို ယူအန္ဒီပီ၏ ပံ့ပိုးမႈျဖင့္ ၂၀၁၆ခုနွစ္တြင္ စတင္မိတ္ဆက္ခဲ့ေသာ အခမဲ့မိုဘိုင္းအက္ပလီေကးရွင္းတစ္ခုျဖစ္သည့္ အိုင္ဝီးမန္း(စြမ္းရည္ျမင့္မားမ့အင္အား) မိုဘိုင္းအက္ပလီေကးရွင္း (iWomen Inspiring Women App) မွ တစ္ဆင့္ ခ်ိတ္ဆက္ထားပါသည္။

Download May Doe Kabar Brochure
Download May Doe Kabar Township Leading Group Profile
Download collection of creative writing

iWomen စြမ္းရည္ျမင့္မားေမ့အင္အား သည္ ျမန္မာနည္းပညာရွင္အမ်ိဳးသမီးမ်ားက ျမန္မာေက်းလက္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား အတြက္ ေရးဆြဲေပးခဲ့ေသာ အခမဲ့ မိုဘိုင္းေဆာ့ဖ္ဝဲလ္တစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ ဤေဆာ့ဖ္ဝဲလ္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတစ္ဝွမ္းရွိ ေက်းရြာမ်ားမွ အမ်ိဳးသမီးမ်ားၾကား အားေပးႏိႈးေဆာ္ရန္ႏွင့္ မိမိကိုယ္မိမိ ယံုၾကည္မႈမ်ား တိုးပြားေစရန္အတြက္ ခ်ိတ္ဆက္ေပးထားၿပီး ရပ္ရြာအက်ိဳး၊ မိသားစုအက်ိဳး ေန႕စဥ္ ထမ္းရြက္ ၾကရာတြင္ လမ္ညႊန္ျပသမႈႏွင့္ အခ်င္းခ်င္းအားေပးမႈမ်ားကို ရရွိကာ အမ်ားယံုၾကည္ေလးစားေသာ ေခါင္းေဆာင္မ်ား ျဖစ္လာေစပါလိမ့္မည္။

iWomen ေဆာ့ဖ္ဝဲလ္သည္ UNDP ႏွင့္ ေမတို႔ကမၻာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ေက်းလက္အမ်ိဳးသမီးမ်ား ကြန္ယက္တို႔ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ လုပ္ေဆာင္မႈတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ ကြန္ယက္သည္ လူသား ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအစီအစဥ္ ေအာက္တြင္ ဖြဲ႕စည္းခဲ့ေသာ ကိုယ့္အားကိုယ္ကိုး အုပ္စု ၂၂၀ဝ၀ေက်ာ္ကို ေပါင္းစပ္ ဖြဲ႕စည္းထားသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ တစ္ဝွမ္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္ေပါင္း ၃၁ ၿမိဳ႕နယ္မွ ၿမိဳ႕နယ္ဦးေဆာင္အဖြဲ႕မ်ားကို ခ်ိတ္ဆက္ထားၿပီး အမ်ိဳးသမီး အဖြဲ႕ဝင္ေပါင္း ၂၂၀ဝ၀ ပါဝင္ပါသည္။

ေမတို႔ကမၻာအဖြဲ႕ ၀င္မ်ားကို ယူအန္ဒီပီ၏ ပံ့ပိုးမႈျဖင့္ ၂၀၁၆ခုနွစ္တြင္ စတင္မိတ္ဆက္ခဲ့ေသာ အခမဲ့မိုဘိုင္းအက္ပလီေကးရွင္းတစ္ခုျဖစ္သည့္ အိုင္၀ီးမန္း(စြမ္းရည္ျမင့္မားမ့အင္အား) မိုဘိုင္းအက္ပလီေကးရွင္း (iWomen Inspiring Women App) မွ တစ္ဆင့္ ခ်ိတ္ဆက္ထားပါသည္။

Download iWomen Brochure

TAKE A TOUR

INSPIRATIONAL STORIES

iWOMEN JOURNEY